Diploma Automobile Engineering : Results

Automobile Engineering :: Result

YEAR 2012-13

RANK FIRST YEAR SECOND YEAR THIRD YEAR
I Piyush Kothawale Paymal Sardar Sachin Mali
II Sachin Ghode Prathmesh Kawale Vaibhav Bavachkar
III Sharad Mane Ashish Patil Omkar Malkar

YEAR 2011-12

RANK FIRST YEAR SECOND YEAR THIRD YEAR
I Paymal Sardar Sachin Mali Suhel Sutar
II Prathmesh Kawale Shital Mane Shrikant Kumbhar
III Ashish Patil Vaibhav Bavachkar Vaibhav Mali

YEAR 2010-11

RANK FIRST YEAR SECOND YEAR THIRD YEAR
I Satish Pawar Suhel Sutar Prashant Potdar
II Sachin Mali Shrikant Kumbhar Manisha Jambhale
III Shital Mane Mahesh Pawar Mandar Kulkarni

ACHIEVEMENT 2020-2021

CLASSNAME OF STUDENTPERCENTAGE/GRADE
FYPATIL PRANAV R.85.62
SYPawar Hemant A.87.45
TYKHICHADE VISHVAJEET R.92.00

ACHIEVEMENT 2019-2020

CLASSNAME OF STUDENTPERCENTAGE/GRADE
FYPHADTARE SARANG U.83.23
SYDHANWANI RUSHIKESH V.87.52
TYPATIL HARSHAWARDHAN A.91.02

ACHIEVEMENT 2018-2019

CLASSNAME OF STUDENTPERCENTAGE/GRADE
FYDHANWANI RUSHIKESH V.85.64
SYPANHALKAR SIDDHARTH B.82.74
TYPATIL HARSHAL M.88.73

Thank you for reading!