Diploma Automobile Engineering : Results

Automobile Engineering :: Result

YEAR 2012-13

RANK FIRST YEAR SECOND YEAR THIRD YEAR
I Piyush Kothawale Paymal Sardar Sachin Mali
II Sachin Ghode Prathmesh Kawale Vaibhav Bavachkar
III Sharad Mane Ashish Patil Omkar Malkar

YEAR 2011-12

RANK FIRST YEAR SECOND YEAR THIRD YEAR
I Paymal Sardar Sachin Mali Suhel Sutar
II Prathmesh Kawale Shital Mane Shrikant Kumbhar
III Ashish Patil Vaibhav Bavachkar Vaibhav Mali

YEAR 2010-11

RANK FIRST YEAR SECOND YEAR THIRD YEAR
I Satish Pawar Suhel Sutar Prashant Potdar
II Sachin Mali Shrikant Kumbhar Manisha Jambhale
III Shital Mane Mahesh Pawar Mandar Kulkarni

Thank you for reading!